top of page

KVKK Kuralları ve Şartları

AÇIK RIZA METNİ

Mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Shomeikan - Türkiye tarafından işlenmesine ve yine Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde yurt içinde ve yurtdışında yer alan alıcı gruplarına aktarılmasına rıza gösterdiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda ayrıca, açık rızama dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri çekme hak ve yetkim bulunduğu hususunda; kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklar hususunda; son olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklarımı ne şekilde kullanabileceğim hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

 

E-BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu Shumeikan Türkiye (“Veri Sorumlusu”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirerek kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan elektronik formun doldurulması suretiyle elde edilecek olup; Kanun yer alan temel ilkelere bağlı kalınarak; sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için zorunluluk arz ettiği ölçüde ve yine Kanun uyarınca alınması gereken noktalarda açık rıza alınmak suretiyle işlenecektir.

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; randevu talebinizin oluşturulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,, gerekli hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun şekilde ve gerekli veri minimizasyonu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak;

işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

5. İlgili Kişi Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@shumeikanturkiye.com ile iletişime geçebilir veya sayfanın sonunda yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

  • Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarıyla,

  • Hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren avukat, mali müşavir vb. iş ortakları ile,

  • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla;

  • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle,

  • Mecidiyeköy Mah, Mecidiye Kuyu Sok.No.42/A, 34387 Şişli / İSTANBUL adresine bizzat getirebilir,

  • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

  • info@shumeikanturkiye.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI
1. Amaç ve Kapsam

www.shumeikanturkiye.com adlı site üzerinden gerçekleştirilen internet ortamındaki faaliyetler kapsamında çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikasının amacı, kullanılan çerezlerin türünü, çerezlerin işleme amaçlarını ve çerez yönetimini site ziyaretçilerine açıklamaktır.

2. Çerez (“Cookie”) Kavramı ve Türleri

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler, kullanım amaçları, kullanım süreleri ve sahipleri açısından kategorize edilebilir.

bottom of page